ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია
24–26 თებერვალი, წყალტუბო, 2017 წელი